Historisch Limmen


De  familienaam  Dekker

Tijdens een gesprek met Cees Dekker, vrijwilliger bij de Stichting Oud Limmen, bleek dat één van zijn voorvaderen een belangrijke positie had bekleed binnen de gemeenschap van Limmen.

Door nieuwsgierigheid gedreven werd hierop onder andere het internet geraadpleegd. Na het invoeren van de naam Dekker, bleek dat deze naam wijd verspreid is door geheel Nederland. Ook kwam vast te staan dat velen, die de familienaam Dekker voerden, géén enkele verwantschap hadden met elkaar.

Gelukkig waren er in de bibliotheek van de Stichting een drietal boekwerken over de familie Dekker aanwezig. Volgens de inhoud had de schrijfster, T. Dekker-Beemsterboer, haar onderzoek vooral gericht op het geslacht Dekker in de provincie Noord-Holland. Door de vele foto´s, verhalen en anekdotes, kan worden gesteld dat deze genealogie compleet is. Een must dus voor elke nazaat van het geslacht Dekker in Noord-Holland.

Nu zou het heel simpel zijn om haar gegevens te gebruiken en deze te kopiëren. Echter, om elke vorm van plagiaat te voorkomen is er contact opgenomen met genoemde schrijfster. Na haar te hebben verteld wat de opzet is, had deze er geen problemen mee wanneer er gebruik werd gemaakt van de door haar gevonden informatie. Met de door Cees Dekker aangeleverde gegevens en de informatie van schrijfster T. Dekker-Beemsterboer (www.dekkerboek.nl) werd er voor gekozen om alleen de tak van genoemde Cees in beeld te brengen.

Daar er in genoemde boeken géén woonadressen werden aangetroffen, moesten daarvoor andere bronnen worden geraadpleegd. Deze werden onder andere gevonden in de geschreven werken van Kees Druijven, Boerderijen in Limmen en De Protestantse Kerk te Limmen.

Gewapend met een blocnote vol gegevens, werden de Digitale Doop Trouw en Begraaf (D.T.B.) bestanden en de Heraldische collecties doorgenomen. Ook werd het Regionaal Archief van Alkmaar, aan de Bergerweg 1, bezocht om de gegevens te verifiëren, controleren en te fotograferen.

Om de betekenis c.q oorsprong van de naam Dekker te weten te komen, is deze opgezocht in het Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (dr.F.Debrabandere), het Middel Nederlandsche Handwoordenboek (J.Verdam) en op de website Familienamen van Marcel Vervloet. Daaruit bleek dat de naam Dekker een beroepsnaam is en staat voor Dakdekker. Gelet op de complexiteit is er géén onderzoek geweest op het feit of een van Cees zijn voorvaderen dit beroep heeft uitgeoefend. Hierop kan dus geen antwoord worden gegeven.

De familienaam Dekker is niet genoemd in het Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandse Familiën, in de heraldische collectie van Steenkamp/Damstra of in de Armorial Général van J.B.Rietstap.

schild1 schild2

Wel werd de naam gevonden in de heraldische collectie van R.T. Muschart (Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag) en in het Nederlands Patriciaat, 53e jaargang, 1967.

Tevens bleek dat er te Papendrecht, onder het nummer 01073 een wapen was geregistreerd door een familie Dekker. (Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag)

Beide Dekker registraties, hebben echter géén relatie en/of verwantschap met de onderzochte familietak van Cees Dekker. Aangenomen mag dan ook worden dat, voor zover nu bekend, deze lijn geen familiewapen heeft of heeft gehad.

Ter verduidelijking wordt de te volgen tak van Cees Dekker, aangeven met een Romeins cijfer, de overige met een Arabische. Omdat het alleen maar gaat om een indruk, zijn verdere gegevens van de geboren kinderen niet uitgewerkt.

In de Doop- Dood- en Trouwboeken van de Rooms Katholieke Statie te Limmen werd, op de datum van 6 januari 1757, een huwelijksinschrijving gevonden van Wulbert Thijse Dekker.

huwelijk1 Wulber
"Huwelijksinschrijving van Wulbert Thijse Dekker met Agie Pieters Kerkbuurt (6-1-1757)

Wie waren nu de ouders van Wulbert Thijse Dekker en waren deze woonachtig in Limmen. In het Notarieel Archief van Alkmaar werd het testament aangetroffen van Thijs Dekker. Deze akte werd op 21 februari 1756 opgemaakt door notaris Adrianus van der Burgh, waarbij Aaltje Jans Steen werd genoemd als de weduwe van Thijs Dekker. Volgens het testament stemden de kinderen, die tijdens het huwelijk waren geboren, er mee in dat hun moeder de goederen mocht beheren. Een opvallend verschijnsel is wel dat het testament, ruim 7 jaar na het overlijden van Thijs Dekker, passeerde.

testament1 testament2 testament3 testament4
Testament van Thijs Dekker (21-2-1756)

In de Doop- Dood- en Trouwboeken van de Rooms Katholieke Statie te Limmen werden géén geboorte, doop of huwelijks gegevens aangetroffen van Thijs Dekker en Aaltje Jans Steen. Ook werden er géén geboorte en/of doop gegevens gevonden van de uit hun huwelijk geboren kinderen. De namen van de kinderen zijn om die reden geplaatst in de volgorde zoals deze in het testament zijn geschreven.

I. Thijs Dekker gehuwd met Aaltje Jans Steen. Uit hun huwelijk zijn geboren:

  1. Antje
  2. Jan
  3. Wulbert  volg II
  4. Cornelis
  5. Klaas
  6. Andries

Op 14 oktober 1748 overlijdt Thijs Dekker te Limmen. Zijn vrouw Altje Janse Stien doet hiervan op 18 oktober 1748 aangifte.

tijsdood
Overlijdenaangifte van Tijs Dekker (18-10-1748)

Hij wordt begraven in de Protestantse Kerk te Limmen, waarbij de zerk deel uitmaakt van de kerkvloer. Genoemde grafzerk staat omschreven in het eerder genoemde boekwerk, De Protestantse Kerk te Limmen, van Kees Druijven.

kerkzerk
            Protestantse Kerk te Limmen                                                           Grafzerk van Tijs Cornelisz Decker (14-10-1748)

Daar Tijs op 52 jarige leeftijd, op 14 oktober 1748 te Limmen, was overleden betekent dit, dat hij medio 1696 moet zijn geboren. Waar dat is geweest is tot op heden nog niet achterhaald. Hypotetisch is het mogelijk, gelet op de begravenis in een Protestanse kerk, dat geboorte/doop en huwelijk gevonden moeten worden in de Doop- Dood- en Trouwboeken van de Protestanse gemeente te Limmen. Helaas zijn deze boekwerken echter vanaf 1740 te raadplegen.

In Limmen, op 26 november 1763, overlijdt Altje Jansz. Haar zoon, Wulbert Dekker, doet hiervan aangifte.

aaltjedood
Overlijdensaangifte van Altje Jansz (26-11-1763)

II. Wulbert Thijse Dekker, trouwde op 6 januari 1757 met Agie Pieters Kerkbuurt. Uit dit huwelijk werden geboren:

  1. Mathias volg III
  2. Gertrudis
  3. Petrus
mathiasdoop
Doop inschrijving Mathias Dekker (13-1-1758)

Agie Pieters Kerkbuurt overlijdt op 17 december 1760 te Limmen. Wulbert Dekker doet hiervan aangifte.

agiedood
Overlijdensaangifte van Agje Pieters (19-11-1760)

Wulbert Thijse Dekker trouwde opnieuw. Dat was op 9 januari 1763 te Limmen met Ariaentie Wullems Polle.

polle
Huwelijksinschrijving Wulbert Thijse Decker met Ariaentie Wullems Polle (9-1-1763)

Tijdens dit huwelijk zijn geboren:

  1. Anna
  2. Cornelia
  3. Cornelia
  4. Willem
  5. Aaltje

Wulbert Thijse Dekker slaapt, op 24 december 1778 te Limmen, vredig in.

wilbertdood
Overlijdensinschrijving Wilbert Dekker (24-12-1778)

III. Mathias Dekker, roepnaam Thijs, gedoopt op 13 januari 1758 te Limmen, trouwde op 7 februari 1779 in de kerk te Limmen met Aafje Jacobze Kuis.

tijsdekker
Huwelijksinschrijving van Thijs Wilberse Dekker en Aafje Jacobse Kuis (7-2-1779)

Mathias kreeg onder andere bekendheid als zaadkoper en vestigde zich in het huis aan de steeg nabij het Dusseldorperstet. (huidige Stetlaantje) Het pakhuis (rood omlijnd) was door hem, op 20 jarige leeftijd, geërfd van zijn vader.

stet1 stet
Het pakhuis aan de Dusseldorperstet (Stetlaantje)

Volgens het Archief van de gemeente Limmen, 1733-1941 (Regionaal Archief Alkmaar) was Mathias (Thijs), in 1795 schepen te Limmen. Daarna, in 1796, werd hij één van de gecommitteerden uit de burgerij en van de municipaliteit. In 1799 werd hij genoteerd als één van de municipaliteit en in 1803 als lid van het Gemeentebestuur en tevens schepen van Limmen. Blijkens de missive (13-8-1811) was hij maire (burgemeester) van Limmen en van 1812 t/m 1817 adjunct maire van Heiloo en Limmen. Van 1817 t/m 1820 was hij raadslid en assessor te Limmen.

Tijdens dit huwelijk werden er geboren:

  1. Agatha
  2. Maria
  3. Anna
  4. Willebrordus
  5. Jacobus
  6. Wilhelmina
  7. Petrus, volg IV
  8. Gertrudis
  9. Joannes
petrusdekker
Doop inschrijving Petrus Dekker (5-4-1793)

Op 8 maart 1801 te Limmen, overlijdt Aafje Kuijs.

kuisdood
Overlijdens inschrijving Aafjen Kuis (8-3-1801)

Mathias Dekker trad, op 30 juli 1817 te Limmen, opnieuw in het huwelijk. Zijn bruid was weduwe Barber Houtkoper uit zuid-Schermer.

tijsbarber
            Trouwakte van Thijs Dekker en Barber Houtkoper (30-7-1817)

Op 13 februari 1825 te Limmen overlijdt Mathias (Thijs) Dekker.

 IV. Petrus, roepnaam Pieter, Dekker, gedoopt op 5 april 1793 te Limmen, trouwde voor de Burgerlijke Stand te Heiloo op 15 juli 1813, met Jansje Baarense.

Uit hun huwelijk werden geboren:

 1. Eva
 2. Adrianus
 3. Emelia
 4. Matthijs, volg V
 5. Willem
 6. Geertruida
 7. Antje
 8. Geertruida
 9. Anna Wilhelmina
 10. Willem
 11. Nicolaas

Trouwakte Pieter Dekker en Janse Baarense (15-7-1813)

Petrus Dekker overlijdt op 7 november 1833 te Heiloo. Zijn vrouw Jansje overlijdt in Heemskerk op 25 november 1860.

V. Matthijs Dekker, geboren op 12 april 1820 te Limmen, vertrok naar Rotterdam en trouwde daar op 13-7-1853 met Anna Maria Koppers.

De gegevens van het huwelijk en de geboorte van de kinderen zijn verkregen uit het landelijk genealogische programma Wie Was Wie. Vervanger van Genlias.

Uit het huwelijk zijn geboren:

  1. Petrus Adrianus, volg VI
  2. Antonius Godefriedes
  3. Antonetta Maria
  4. Antonetta Johanna Maria

Matthijs keert weer terug naar Limmen, de plaats van zijn geboorte. Daar overlijdt hij op 26 december 1902.

VI. Petrus Adrianus Dekker, geboren op 27 september 1855 te Rotterdam, huwde op 2 februari 1882 te Limmen met Catharina Dekker, (een verre achternicht van Petrus)

padekker1   padekker2
Gezinskaart van Petrus en Catharina Dekker
willem
Geboorte van Willem Dekker (5-6-1884)

Tijdens het huwelijk zijn geboren:

  1. Matheus
  2. Willem, volg VII
  3. Johannes
  4. Cornelis Maria
  5. Anna maria

Petrus Adrianus Dekker overlijdt op 5 april 1940 te Limmen.

VII. Willem Dekker, geboren te Limmen op 5 juni 1884, huwde op 25 mei 1909 te Heiloo, met Margaretha Zeeman.

willemzeeman
Gezinskaart van Willem Dekker en Margaretha Zeeman
peter
Geboorteakte van Peter Dekker (7-12-1916)

Uit dit huwelijk zijn geboren:

  1. Catherina Theodora
  2. Petrus Nicolaas
  3. Theodora Anna Maria
  4. Petrus, volg VIII
  5. Cornelis Maria
  6. Willem

Willem Dekker overlijdt op 26 december 1960 te Alkmaar.

Inverband met de privacy zijn gegevens van de levende tak beperkt weergegeven.

VIII. Petrus Dekker, geboren op 7 december 1916 te Egmond-Binnen, huwde met Wilhelmina Maria Zonneveld. Uit dit huwelijk zijn geboren:

  1. Willem Cornelis
  2. Anna Wilhelmina Maria
  3. Cornelis Hendrikus Maria, volg IX
  4. Petrus Johannes Maria
  5. Johannes Pancratius
  6. Antonius Adrianus
  7. Margaretha Franciska
  8. Theodorus Petrus Maria
  9. Andreas Simon Maria
  10. Wilhelmina Geertruida Maria

IX. Cornelis Hendrikus Maria Dekker, roepnaam Cees, trouwde in Castricum met zijn meissie Catharina Maria van der Loos, roepnaam Tiny.

Ook Cees is een bijzondere man in deze tak getuige het feit dat hij door Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden tot ridder is benoemd.

oorkonde medaille
Ridder Cees Dekker

Daar het huwelijk tussen Cees en Tiny helaas kinderloos bleef, eindigt deze bijzondere tak van het geslacht Dekker te Noord-Holland.

Met dank aan Cees Dekker, mevr. T. Dekker-Beemsterboer en Kees Druijven voor de aanvulling en verbeteringen.

Jan Cost

Bronnen:

Notarieel Archief Alkmaar 1550-1925 (Regionaal Archief Alkmaar)
Registerboeken omtrent geboorte, trouwen en overlijden (Regionaal Archief Alkmaar)
Registers van de Burgerlijke Stand van Limmen (Regionaal Archief Alkmaar)
Register van Huisnummers inzake het Kadaster te Limmen (Regionaal Archief Alkmaar)
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (dr.F.Debrabandere).
Voor- en familienamen in Nederland (R.A.Ebeling)
Beknopte Genealogische gids voor Nederland (J.Draak Jzn.)
De Nederlandse geschiedenis (Herman Beliën & Monique van Hoogstraten)
Midden-Kennemerland in de vroege en Hoge Middeleeuwen (B.Koene, J.Morren en F.Schweitzer)
Boerderijen in Limmen (C.N.Druijven)
De Protestantse Kerk te Limmen. (C.N.Druijven)
Familie Dekker (T. Dekker-Beemsterboer) (www.dekkerboek.nl)
Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandse Familiën
Heraldisch vademecum (H.K.Nagtegaal)
Armorial Général (J.B.Rietstap)
Heraldische collectie van R.T Muschart, Steenkamp en Damstra
Fotoarchief Stichting Oud Limmen
Google Earth (internet)
Wikipedia (internet)
Genlias / WieWasWie (internet)